(1)
Hanwat, S.; Pal, K.; Panda, K. C.; Sharma, G.; Mandloi, S.; Tripathi, V. Flood Frequency Analysis for Burhi Gandak River Basin. IJECC 2020, 10, 82-89.